Skjeggkre

(Ctenolepisma longicaudata)

Hva er skjeggkre?

Skjeggkre (Ctenolepisma longicaudata) har nylig etablert seg i Norge. En markert økning i antall bekjempelser er registrert. Man finner dem oftest i nyere bygninger. De ligner sølvkre, men er noe større, mer hårete og har lengre haletråder. Skjeggkre kan virke sjenerende, men gjør ellers lite skade i boliger.

Det er for øvrig de lange haletrådene som er bakgrunnen for det vitenskapelige navnet på skjeggkre, «longicaudata» betyr nemlig «lange tråder». Både antenner og haletråder knekker lett, så man ser ofte individer som avviker fra normalen.

I løpet av de siste fire årene har skjeggkre stadig oftere spilt en rolle i konflikter mellom boligselgere og kjøpere. Da skjeggkre oppleves som plagsomme og ubehagelige, samt det ikke finnes kjente midler eller metoder som kan utrydde dem, ser vi at dette medfører vesentlige verditap på boliger, leiligheter og kontorbygg. De fleste som rammes får en dårligere livskvalitet da de er redde for å være kilde og spre skjeggkre til andre, at barna skal bli mobbet, med mer. Og for mange som rammes blir problemet med skjeggkre også en større psykisk belastning.

Utseende

Skjeggkre er vingeløse insekter. De er skjellkledde, mørkegrå og litt spraglete i fargen. De fremstår derfor som mindre sølvglinsende enn sølvkreet. Maksimal kroppslengde uten antenner og haletråder er 18 mm, men normal størrelse for voksne er 10-12 mm.

Kroppsformen er lik som hos sølvkreet. I enden av den flattrykte, langstrakte og tydelig avsmalnende bakkroppen sitter det tre lange haletråder. Den midtre peker rett bakover og er tilnærmet like lang som kroppslengden, mens sidetrådene ofte peker vinkelrett ut til siden.

Hodet har to lange antenner, og man kan i tillegg se to kortere kjevefølere. Nymfer er 2 mm når de kommer ut av egget. Gjennom 14 utviklingsstadier vokser de seg større og likere de voksne. De yngste individene har ikke skjell og er derfor lysere i fargen.

Livssyklus, habitat og atferd

I Norge lever skjeggkreene kun innendørs og man kan møte dem hele året. De er observert i bygg over hele landet, og mange av funnene er fra moderne leiligheter.

De er altetende, og selv små mengder brødsmuler, mel, matrester, døde insekter, tørre blader eller andre organiske materialer vil være tilstrekkelig til å holde liv i en bestand. Voksne individer kan overleve lenge uten å ta til seg næring og de kan klare seg på enkle materialer som papir og tapet.

Full utvikling fra nymfe til voksen krever en mer variert diett. Utviklingstiden er avhengig av temperaturen og strekker seg fra 18 måneder til 3 år. Etter kjønnsmodning kan de voksne leve lenge, og de legger rundt 50 egg pr år.

Skjeggkre er nattaktive og oppdages derfor ofte når man skrur på lyset om natten. De trives best ved høy fuktighet, men sammenlignet med sølvkreet klarer de seg også bra i tørrere miljøer. De finnes derfor også i rom uten innlagt vann, sluk og avløp.

Både voksne individer og nymfer er sensitive for lave og høye temperaturer. Utvikling og aktivitet begrenses kraftig ved temperaturer under 16 °C og stanser helt ved 11 °C. Temperaturer over 26 °C begrenser også levetiden betraktelig, og de vil kun overleve i få timer ved temperaturer over 40 °C.

Skade

Under normale forhold gjør skjeggkreet liten skade, og eventuelle materielle ødeleggelser vil være minimale. De anses likevel som skadedyr siden mange opplever dem som sjenerende.

Museumsgjenstander, frimerkesamlinger, tøy produsert av bomull, lin eller andre plantematerialer og gamle bøker kan ødelegges hvis skjeggkreet får utvikle seg fritt. Museer, historiske samlinger og biblioteker bør derfor være ekstra observante siden verdifulle gjenstander kan forringes.

Skjeggkre kan være vanskelige å bli kvitt. I mange tilfeller vil man måtte tolerere et lite antall skjeggkre på linje med for eksempel brun pelsbille eller sølvkre. Man bør imidlertid minimere antall dyr gjennom de tiltakene som nevnes under fordi de kan bli svært mange dersom intet gjøres.

Hvordan løse skjeggkreproblemer?

Skjeggkre finnes ikke i norsk natur og må derfor transporteres inn i bygninger via objekter. Forebygging mot sporadisk innførsel av skjeggkre er vanskelig siden det vil kreve en konstant årvåkenhet og inspeksjon av alle objekter som tas inn i bygninger. Lagre for utleie, pakketerminaler og tollagre for post og gods, varelagre hos handelsstanden, brukthandlere og loppemarked spiller trolig en rolle som spredningsveier siden de opererer med stor vareflyt, mellomlagring og distribusjon til butikker eller kunder.

Det vil være lett for skjeggkreet å haike med paller, kasser, pappesker og møbler slik at de kan etablere seg på nye steder, formere seg og så spres videre igjen. Sentrale aktører innen varehandel bør derfor vise samfunnsansvar og jevnlig gjennomføre inspeksjoner og eventuell bekjemping. Skjeggkre kan også haike med håndvesker, bager og sekker fra for eksempel arbeidssteder, skoler, barnehager eller private boliger, men heldigvis er skjeggkreene passive på dagtid, slik at risikoen for ubudne gjester i objekter som daglig tas til og fra infesterte bygg er lav.

Ved mistanke om skjeggkre må dette bekreftes med artsbestemmelse. Baderom, kjøkken og vaskerom er potensielle «hot-spots» for skjeggkre. De kan finnes bak lister, i sokler, under dørterskler eller i innbyggingskasser for lys, kabler og rør.

For fangst av individer til artsbestemmelse, er det effektivt å plassere ut spesielt egnede limfeller som hentes inn etter et par-tre uker. Limfellene våre er 100% giftfrie og tilsatt smak i limet for best mulig fangst.

Hvis skjeggkreene først har funnet seg til rette, har de en forholdsvis god spredningsevne i bygninger. De er små og flate og har evnen til å vandre mellom rom, klemme seg gjennom ørsmå åpninger, benytte rørgjennomføringer, luftekanaler og kabelganger som spredningsveier.

Begrensning av skjeggkreenes bevegelsesfrihet gjennom fuging og tetting av sprekker, rør- og kabelgjennomføringer samt finmasket netting på luftekanaler kan gi dem færre muligheter til å oppsøke gunstige forhold og redusere antallet skjulesteder. I forkant av en bekjemping vil det være fornuftig å ha en bygningsovergripende tilnærming.

Det vil si at man bruker limfeller for skjeggkre i alle rom og tilstøtende leiligheter for å skaffe et overblikk over situasjonen.

En systematisk og koordinert bekjempingstilnærming vil ofte være det mest hensiktsmessige, og grundig kartlegging vil bidra til å avdekke individansamlinger, potensielle formeringssteder og infestasjonsnivå.

En bekjemping av skjeggkre bør benytte seg av en integrert skadedyrbekjempning (IPM = Integrated Pest Management) der flere bekjempingsmetoder virker sammen for å løse problemet. Strategien må tilpasses de forskjellige miljøene skjeggkre kan befinne seg i.

Nulltoleranse for skjeggkre kan være krevende å overholde siden spredningsevnene gjør at nye individer lett kan innføres og fordi det skjulte leveviset gjør at små gjenværende populasjoner ikke blir oppdaget. Man bør derfor som et minimum forsøke å holdes skjeggkrebestandene nede for å redusere spredningsfaren.

Renhold og miljøendringer

Gode rutiner for renhold som begrenser tilgangen på mat for skjeggkreene er et viktig element for å innskrenke bestandsveksten. Støvsuging og tørrmopping vil være foretrukket siden man da kan begrense fuktighet lokalt.

Ved gjentatt grundig støvsuging vil man også kunne fjerne voksne individer og nymfer. Tørre forhold vil gi skjeggkreene færre muligheter for reproduksjon og lav temperatur i bygningen er fordelaktig siden det vil forlenge utviklingstiden.

Limfeller og massefangst

Limfeller er et egnet verktøy for overvåking og kartlegging. Limfellene våre er 100% giftfrie og tilsatt smak i limet for best mulig fangst.

Fjerning av individer fra en bestand vil alltid være positivt i en bekjempingssammenheng. Selv om feller normalt ikke vil kunne gjøre hele jobben alene, vil de kunne gi et betydelig bidrag.

Massefangst er også en potensiell bekjempelsesmetode siden skjeggkreet har en veldig lang livssyklus og fordi bestandene er strengt avgrenset til en og en bygning. Når de bruker to til tre år fra egget klekker til de blir kjønnsmodne, har man god tid på å få tatt ut individene før de selv begynner å reprodusere. For å oppnå en reel bekjemping, må nok mange limfeller benyttes over en periode som strekker seg over flere måneder.

Sprøytemidler

Bruk av sprøytemidler må vurderes fra sted til sted. I miljøer med stor fare for eksponering av brukere eller beboere bør sprøyting unngås. Typiske eksempler der utbredt bruk av gift ikke vil være ønskelig er i barnehager, skoler, soverom og sykehus. Det er ikke registrert resistens mot sprøytemidlene. Man skal derfor velge et middel som har lav giftighet for menneskene som bor eller jobber i lokalene som skal behandles. Gjentatt sprøyting gir kronisk eksponering av brukere i bygninger og er samtidig uheldig med tanke på resistensutvikling hos skjeggkre. Bruk av sprøytemidler skal kun være en del av en IPM-løsning og det skal kun behandles på steder der skjeggkreene skjuler seg om dagen. Det vil si at man behandler i og under dørterskler og karmer, i sokler under benker, bokhyller eller kommoder, bak lister og andre små hulrom samt bak større objekter som kan danne skjulesteder for skjeggkre. En mulig risiko ved bruk av sprøytemidler er at skjeggkre vil sky behandlede steder og dermed finne nye gjemmesteder. Dette kan i så fall begrense effekten.

Har jeg skjeggkre?

Det første du bør gjøre ved mistanke om det kan være tilfeller i din bolig er å gjennomføre en identifisering. Gjør dette så raskt som mulig og spesielt hvis du nettopp har overtatt ny bolig. Du kan ha rett på prisavslag dersom forrige eier ikke har opplyst om problemet i salgsprosessen og har du sikre bevis på at dette fantes i boligen før du overtok boligen så har du en sterkere sak.

Identifisering kan altså gjøres selv ved å plassere ut våre limfeller og la de ligge i et par uker før de sjekkes for insekter. Har du fangst kan foto brukes for identifisering. Våre sjekk-pakker kan være gode alternativ.

En identifisering og skjeggkre-sjekk kan også øke verdien på din bolig ettersom du kan dokumentere at du etter beste evne har sjekket at din bolig ikke har skjeggkre.

Kartlegging og tiltak

Om man får bekreftet at det er skjeggkre i boligen må man gå videre med å kartlegge omfanget av problemet; hvor opptrer det skjeggkre, i hvilke rom, hvor mange, alder fordeling på insektene, spredning, med mer.

Dette gjøres ved å sette ut ca. 2 limfeller pr m2 på strategiske steder i boligen, telle opp og analysere disse. Dette er en prosess som normalt foregår over 3-4 uker. Før kartlegging starter er det viktig med en grundig rengjøring for å fjerne alternative næringskilder.

Dette inkluderer skuffer og skap hvor det oppbevares mat, og alt av mat bør lagres i lukkede plastbeholdere med lokk. Under kartleggingsprosessen må temperaturer i boligen være som «normalt» og vinduer kan gjerne dekkes til på dagtid i sommerhalvåret – da skjeggkre trives best i mørket.

Ut fra kartlagt omfang og andre forhold i bygget kan man utføre tilrettelagte tiltak for boligen. Spesielt viktig er det i borettslag og sameier der det er stor spredningsfare. Det er vesentlig at det utarbeides en oversikt og at fangsten registreres. Dette er tall som skal benyttes senere ved etterkontroll, for å se om tiltak har gitt et ønsket resultat.

Under en kartleggingsprosess skal det aldri benyttes sprøytemidler. Da blir grunnlaget feil når man senere skal se om tiltak som utføres har gitt resultater ved etterkontroll.

Kilde:

Folkehelseinstituttet – Klikk her for å lese mer på FHI sine sider.